آموزش شبیه سازی نرم افزار GEOSTUDIO
دسامبر 18, 2017
آموزش نرم افزار متلب
دسامبر 18, 2017

آموزش نرم افزار LISREL

آموزش نرم افزار LISREL

نرم افزار lisrel

لیزرل یک محصول نرم‌افزاری است که به‌منظور برآورد و آزمون مدل‌های معادلات ساختاری طراحی و از سوی “شرکت بین‌المللی نرم‌افزار علمی” به بازار عرضه‌شده است.

این نرم‌افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس اندازه‌گیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس‌ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند

و از آن می‌توان برای اجرای تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی مرتبه دوم، تحلیل عاملی تأییدی و همچنین تحلیل مسیر (مدل یابی علت و معلولی با متغیرهای مکنون) استفاده کرد.

نرم افزار lisrel تحلیل داده ­های آماره ­های توصیفی و آماره ­های استنباطی (روش معادلات ساختاری شامل تحلیل عاملی تأییدی و مدل ساختاری) را انجام می دهد.

آموزش نرم افزار لیزرل

يکي از قوي‌ترين و مناسب‌ترين روش‌هاي تجزيه و تحليل در تحقيقات علوم رفتاري و اجتماعي، تجزيه و تحليل چند متغيره است

زيرا اين گونه موضوعات چند متغيره بوده و نمي توان آنها را با شيوه دو متغيري (که هر بار يک متغير مستقل با يک متغير وابسته در نظر گرفته مي‌شود) حل نمود.

مهم ترین ویژگی برنامه لیزرل فراهم کردن امکانات خود برای حل طیف گسترده ای از مدل ها برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پنهان (LVS) است.

در علوم اجتماعی و به طور فزاینده در پژوهش های سلامت پزشکی و عمومی، مدل LV یک ابزار آماری ضروری است.

چارچوب مدل لیزرل بر اساس روابط میان متغیرهای پنهان بر اساس بنا نهاده شده است.

ستفاده از متغیرهای نهفته کاربردهای زیادی در رشته های مختلف دارند.

برای مثال در مطالعات ارزیابی جامعه لیزرل یکی از دقیق ترین ابزارهای مورد استفاده برای ارزیابی جامعه از جنبه های مختلف است.

برای مثال با این نرم افزار می توان ریشه های اعتیاد در جامعه را مورد بررسی قرار داد و همچنین می توان علل طلاق در یک جامعه را مورد بررسی قرار داد.

مدل های خروجی لیزرل در عمومی ترین شکل آن شامل دو بخش است: مدل اندازه گیری و مدل معادلات ساختاری.

مدل اندازه گیری نشان می دهد متغیرهای پنهان و یا سازه فرضی توسط متغیرهای مشاهده شده با هم همبستگی دارد

که آن خواص اندازه گیری(روایی و اعتبار) متغیرهای مشاهده شده را توصیف می کند.

مدل معادلات ساختاری که روابط میان متغیرهای نهفته را مشخص می کند.

آموزش تحلیل در لیزرل

نرم افزار تحلیل عاملی LISREL

مدل يابي معادلات ساختاري يک تکنيک تحليل چند متغيري بسيار کلي و نيرومند از خانواده رگرسيون چند متغيري و به بيان دقيق‌تر بسط مدل خطي کلي است.

که به پژوهشگر امکان مي‌دهد مجموعه اي از معادلات رگرسيون را به صورت هم زمان مورد آزمون قرار دهند.

مدل يابی معادله ساختاری يک رويکرد جامع برای آزمون فرضيه‌هايي درباره روابط متغيرهاي مشاهده شده و مکنون است

که گاه تحليل ساختاري کوواريانس، مدل يابي علّي و گاه نيز ليزرل (Lisrel) ناميده شده است

روش ليزرل ضمن آنکه ضرايب مجهول مجموعه معادلات ساختاري خطي را برآورد مي‌کند

برای برازش مدلهايی که شامل متغيرهاي مکنون، خطاهاي اندازه گيري در هر يک از متغيرهاي وابسته و مستقل،

عليت دو سويه، هم زماني و وابستگي متقابل مي‌باشد طرح ريزی گرديده است.

اما اين روش را مي‌توان به عنوان موارد خاصي براي روشهاي تحليل عاملي تاييدي،

تحليل رگرسيون چند متغيري، تحليل مسير، مدلهاي اقتصادي خاص داده‌های وابسته به زمان، مدلهاي برگشت پذير و برگشت ناپذير براي داده‌هاي مقطعی/ طولی،

مدلهاي ساختاري کوواريانس و تحليل چند نمونه اي

(مانند آزمون فرضيه‌هاي برابري ماتريس کوواريانس های، برابری ماتريس همبستگي ها، برابری معادلات و ساختارهاي عاملي و غيره) نيز به کار برد.

آموزش برنامه نویسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

WhatsApp chat