مشاوره انجام پروژه بصورت تضمینی، انجام برنامه نویسی و شبیه سازی نرم افزاری ,مشاوره پروژه های کدنویسی و مدلسازی آموزش نرم افزار های مربوطه به همراه حل مسائل مشابه

ارتباط مستقیم با متخصصین انجام پروژه تخصصی در زمینه های برنامه نویسی  و آموزش انجام پروژه تخصصی فنی مهندسی ,تحلیل آماری پژوهشهای علوم انسانی, انجام پروژه نرم افزاری و مدلسازی پیاده سازی دقیق تضمینی,مشاوره انجام پروژه matlab , abaqus, fluent ,spss

کیفیت اجرا و پشتیبانی علمی انجام پروژه ها,تضمین صحت اجرا و نتایج محاسباتی دفیق

فرم ثبت سفارش