پیشرفت¬های سریع در حوزه تکنولوژی¬های ارتباطات بی¬سیم، تغییرات زیادی در زمینه¬های مختلف در زندگی روزمره ما بوجود آورده است. یکی از این کاربردها که انتظار می¬رود از این پیشرفت¬ها، خیلی پرمنفعت باشد ایمنی خودروها می¬باشد. خودروهای هوشمند با تجهیزات ارتباطی بی¬سیم خیلی سریع می¬توانند با یکدیگر و با لبۀ¬جاده ارتباط برقرار کنند، این شکل خودپیکربندی شبکه¬ها، توانایی برقراری ارتباط بین خودروها و لبۀ جاده را فرآهم آورده است. شبکه¬های خودرویی بدون زیرساخت موردی، شبکه¬های ارتباطی بی¬سیمی هستند که سرویس¬هایی کناره جاده¬ای مانند ایمنی خودرو، مانع بوجود آمدن تصادم ترافیکی، مسیرهای جایگزین، تخمین زمان رسیدن به مقصد و بطور کلی کارایی و ایمنی برروی جاده را بهبود می¬بخشند. گفتگوها و بررسی علل وقوع تصادفات، تحقیقات در زمینه¬ی شبکه¬های خودرویی را افزایش داده است. نه¬تنها تحقیقات در این زمینه توسط دانشگاه¬ها انجام شده است بلکه توسط صنعت و دولت¬ها مورد تشویق قرار گرفته است. از شبکه¬های خودرویی انتظار می¬رود که بخشی از شبکه¬های آیندۀ اجتماعی را پوشش دهند.