برنامه نویسی شبکه در یونیکس با ساکت های اینترنتی در ++C/C

مبانی اینترنت مناسب برای دانشجویان نرم افزار
دسامبر 28, 2016
انجام پایان نامه درخت تصمیم مناسب برای دانشجویان کارشناسی ارشد
دسامبر 28, 2016

برنامه نویسی شبکه در یونیکس با ساکت های اینترنتی در ++C/C

 

 

اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﮐﺎر ﮐﺮده اﻧﺪ . ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ دردﺳﺮﻫﺎﯾ ﺸﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺳﺎﮐﺖ ﯾﺎ ﺷـﺒﮑﻪ
ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﮑﺎت و ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎی ﻓﻮق ﺗﺼﻮری در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ ﺷﺒﮑﻪ، اﯾﻦ دﻧﯿﺎی ﭘﻬﻨﺎور، وﺟﻮد دارﻧﺪ . ﻟﺬا در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨـﯿﻢ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﭘﺎﯾﻪ ای ﺟﻬﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺒﮑﻪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﻣﻬﺎرت در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺤﺖ ﯾﻮﻧﯿﮑﺲ ﯾﺎ ﻟﯿﻨﻮﮐﺲ، ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﯾﺴﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی وﯾﻨﺪوز را ﻧﯿﺰ ﺗﻤﺮﯾﻦ و ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮد.

برای مطالعه بیشتر، مقاله مناسب در زمینه  برنامه نویسی شبکه در یونیکس با ساکت های اینترنتی در ++C/Cرا از اینجا دریافت کنید.

 

 

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *