برای این کار از پایگاه داده FERET استفاده می شود. از هر فرد یک عکس که از زاویه‌ی مقابل گرفته شده است به عنوان داده آموزشی انتخاب می شود. برای تمای عکس‌های آموزشی و تست، ابتدا تصویر چهره را بررسی می شود. در مرحله اول هیستوگرام تصویر ورودی تعدیل می‌شود. لازم به ذکر است که تصویر ورودی یک تصویر RGB می‌باشد و تعادل هیستوگرام بر روی تمامی اجزاء تصویر رنگی تصویر اجرا می‌شود. باید برای چهره‌های مستقیم و چهره‌های با جهت چرخش مختلف جداگانه یک ماسک تهیه شود. ماسک چهره در زاویه‌ی روبرو بر روی تمامی تصاویر آموزشی اعمال و ذخیره می شود. با در دست داشتن مختصات چشم‌ها، نقاط مربوط به وسط چشم‌ها را به عنوان محل چشم‌ها در نظر گرفته شده وحال با در دست داشتن محل چشم‌ها می‌توان محل وسط آنها را به عنوان محور نیمه‌ی چهره در نظر گرفته و نیمه‌ی آشکارتر چهره را استخراج نمود. همچنین با در نظر گرفتن نقطه‌ی میانی بین چشم‌ها به عنوان مختصات محور وسط چهره تنها برای تصویر چهره‌های روبرو دقیق بوده و از آنجاییکه با چرخش سر به طرفین محور فرضی نیمه‌ی چهره به سمت نیمه‌ی پنهان شونده نزدیک می‌شود.