شبیه سازی نرم افزاری مهندسی عمران

آمورش شبیه سازی
· مدیریت ساخت
· ژئوتکنیک
· سازه
. آب
· زلزله
· سازه های دریایی
· راهسازی
· محیط زیست
· نقشه بردای
· سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS
· ژئودزی
· سنجش از دور RS
· ژئوفیزیک
· پردازش تصویر
. الگوریتم های فرابتکاری
. الگوریتم رقابت استعماری..
. الگوریتم ژنتیک
. منطق فازی
. نرو فازی
. الگوریتم کرم شبتاب
. الگوریتم کلونی مورچگان
· شبکه عصبی
· تصمیم گیری چند معیاره و….

شبیه سازی رشته ها با نرم افزار های
ETABS,Abaqus, SAP2000,HEC,MIKE,Flow3d, Flac,Flac3d,plaxis,,plaxis3d,perform3d
Matlab, spss, bernes, gmt,ٖGAMS, TOPSIS، EXpert Choice

فرم ثبت سفارش