مراحل ده گانه انجام پایان نامه

اصول 10 گانه انجام پایان نامه کارشناسی ارشد از ترم یک دانشگاه

1.انتخاب موضوع کلی پایان نامه

مثال: پردازش تصاویر پزشکی

2. انتخاب دروس مرتبط با موضوع پایان نامه

مثال: پردازش تصویر..شبکه عصبی.. یادگیری ماشین

3.یافتن استاد راهنما مرتبط با موضوع پایان نامه

4. تایید کلیت موضوع توسط استاد راهنما

3. انتخاب مقاله مرجع و بیس
توضیح: مقاله ای جدید و معتبر ؛ حدالمقدور کنفرانسی نبوده و ISI باشد مثال:IEEE Trans. ,Elsevier

4.نوشتن پروپوزال بر اساس مقاله بیس

توضیح:تنها فرق کار شما با مقاله بیس در قسمت ایده و نوآوری میباشد.. ایده و نوآوری معمولا توسط استاد راهنما بیان میشود.

5. تایید پروپوزال در آموزش گروه

6.پیاده سازی مقاله مرجع و بیس در شروع کار (حدود 3 هفته)

7.اعمال ایده و نوآوری به روش مقاله بیس و مرجع ( یک هفته)

8.نوشتن فصل چهارم پایان نامه ( الگوریتم پیشنهادی و مقایسه روش پیشنهادی با روش مقاله مرجع و بیس)

9. تایید کار و روش پیشنهادی توسط استاد راهنما

10. نوشتن سه فصل اول پایان نامه ( یکماه)

توضیح: این سه فصل معمولا همان سمینار کارشناسی ارشد میباشد ( بشرط همراستا بودن)
در این روش ؛ زمان لازم جهت اتمام کار؛ بشرط مهارت و هدایت تحصیلی درست دانشجو 2 ماه میباشد.