پایان نامه مهندسی کامپیوتر-بینایی ماشین open cv
دسامبر 25, 2016
نرم افزار Eplan
دسامبر 26, 2016

موضوعات پایان نامه کارشناسی ارشد کامپیوتر و نرم افزار

تشخیص حروف مجزاي دستنویس فارسی با استفاده از حرکت نوك قلم

 تخصیص داده و عملیات در طراحی پایگاه داده توزیع شده
یك شیوه طراحی براي پایگاه داده شیء گرا

 ارزیابی کارآیی پروتكل CSMA/CD براي انتقال صوت و داده بصورت یكپارچه و پیاده سازي نرم افزار مربوطه
ETHERNET LAN بر روي محیط

 پرس و جوهاي فازي بر روي پایگاه دادههاي رابطهاي
ایجاد یك سیستم هوشمند جهت تخصیص امكانات سیستم مخابرات به مشترکین توسط شبكه عصبی مصنوعی
کنترل دسترسی تشخیصی در پایگاه هاي داده شیء گرا
شبیه سازي بر مبناي پایگاه دانش
یك روش تكه سازي عمودي در پایگاه داده توزیع شده
طراحی و پیاده سازي ابزار CASEمبتنی بر فاز تحلیل متدولوژي OOSE
بهینه سازي ژنتیكی پرس و جوها در پایگاه داده رابطهاي توزیع شده
سیستم پشتیبان سرمایهگذاري خبره بررسی موردي ده شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران بین سالهاي
امنیت در سرورهاي وب
طراحی و پیادهسازي یك مكانیزم زمانبندي توسعهپذیر براي مدل موازي BSP
ارزیابی الگوریتمهاي کنترل همروندي در سیستم مدیریت پایگاه داده توزیع شده رابطهاي
مدیریت شبكه توزیعشده توسط عاملهاي متحرك
ارائه یك الگوریتم مسیریابی مؤثر جهت بهبود کیفیت سرویس صدا روي شبكه هاي IP
طراحی و نمونه سازي یك مدل مناسب براي پایگاه داده تصاویر پزشكی
روش سینك-کانولوشن براي حل معادلة رادیوسیتی در گرافیك کامپیوتري
 جمع آوري هوشمند اطلاعات در پاسخ به پرسوجوهاي هدفگراي کاربران در بازار تجاري الكترونیك
طراحی و پیادهسازي یك کارگزار ناظر وب با خاصیت فیلترسازي هوشمند
 ارائه روشی براي طراحی درخت جستجوي دودویی با استفاده از الگوریتمهاي ژنتیكی موازي
حل مساله ناهمگونی مدل داده در پایگاه دادههاي توزیعشده ناهمگون
افزایش کارایی تصفیه اتصالات اینترنتی از طریق یك معماري درون هسته اي
طراحی و پیاده سازي محیط هوشمند مدلسازي اشیاء فازي
طراحی و پیادهسازي عاملهاي متحرك خریدار و استفاده از آنها در تجارت الكترونیكی
 طراحی و پیاده سازي نرم افزار یك تلفن اینترنتی بر اساس پروتكل SIP و بررسی کیفیت ارتباط ایجاد شده
بوسیلة آن

طراحی و پیاده سازي یك مدل مذاکره الكترونیكی چند وجهی و چند ضابطه اي دو جانبه بین عامل هاي خود
مختار خریدار و فروشنده
طراحی و پیادهسازي یك سیستم چك الكترونیكی در ایران
آموزش رفتارهاي فردي عاملهاي فوتبالیست بصورت توزیع شده با استفاده از برنامه نویسی ژنتیكی

طراحی یك سیستم هوشمند موضوع بندي و تعیین ارتباطات معنایی در متنهاي متراکم فارسی
طراحی و پیاده سازي یك مدل مجوزدهی توزیع شده بر مبناي گواهیهاي دیجیتال SPKI/SDSI
طراحی و پیاده سازي یك مكانیزم زمانبند چند پردازنده اي مبتنی بر الگوریتم ژنتیك چند هدفی
طراحی و توسعـه عاملهـاي تربیـتی برمبنـاي قابلیت هـاي عاملهاي عاطفی
طراحی و پیاده سازي یك مدل یكپارچه سازي سیستمهاي نرم افزاري ناهمگون مبتنی بر معماري سرویس گرا
داده کاوي در پایگاه داده هاي همگون جهت استخراج قوانین ارتباطی توسط عامل هاي متحرك
استفاده از منطق فازي در مذاکره دو جانبه چند وجهی بین عاملهاي خودمختار خریدار و فروشنده
 ارزیابی، کاربرد و بهبود تكنیكهاي عاملگرا در مهندسی نرم افزار
طراحی و پیادهسازي یك سیستم پرداخت الكترونیكی امن
طراحی و ارزیابی یك معماري توزیعشده ایمن براي توسعه کاربردهاي شبكه هاي مدیریت مخابرات بر اساس
CORBA
استخراج آراستمان و طبقه بندي نواحی اسناد چاپی فارسی
پنهان سازي قوانین وابستگی به وسیله مسدود سازي داده ها
 ارائه روشی جهت یكپارچه سازي برنامه هاي کاربردي در سطح منطق کاري با استفاده از تكنولوژي سرویس
وب
تولید نرم افزار: اتوماسیون طراحی نرم افزارهاي شیء گرا
تحلیل و طراحی سیستم هاي چند عاملی با استفاده از زبان هماهنگ سازي ریو
طراحی و پیادهسازي یك الگوریتم جستجوي موازي و توزیعشده در وب به کمك عاملهاي متحرك
طراحی و پیاده سازي مدلی مبتنی بر احساس در عامل هاي هوشمند
بهبودي در شیوه ي چندپخشی در شبكه هاي مبتنی بر IPمتحرك
طراحی و پیاده سازي بازاریابی الكترونیكی شخصی سازي شده مبتنی بر P4
یك راه حل موازي مبتنی بر عامل براي مسألهي فروشندهي دورهگرد با استفاده از الگوریتمهاي ژنتیكی
یك استراتژي مذاکره براي فروشنده مبتنی بر یادگیري
دسته بندي معنایی کاتالوگ محصولات در تجارت الكترونیكی
احراز امنیت پایگاه داده متحرك در برابر تهدید تعیین موقعیت با استفاده از امضاي کور
بهبود و توسعة الگوریتم :Asynchronous Partial Overlay الگوریتمی براي حل مسائل ارضاء محدودیت
توزیع شده
امنیت سیستم هاي چندعاملی به کمك عاملهاي بی­خبر و بی­نشان

بهبود کراولرهاي متمرکز مبتنی بر الگوریتم­هاي ژنتیك با استفاده از تئوري کولونی مورچه­ها

 

 

فرم ثبت سفارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *