شبکه سلامت بی سیم بدنی WBAN
فوریه 6, 2017
انجام پایان نامه پردازش سیگنال ECG,EGG,EMG,CTG
فوریه 6, 2017

موضوع پیشنهادی پایان نامه مهندسی کامپیوتر

‫ موضوعات پایان نامه جدید در رشته های مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار، هوش مصنوعی و مهندسی برق را در ادامه مشاهده کنید.  شما می تواند فقط به سفارش پایان نامه + پیاده سازی و یا پایان ‫نامه + پیاده سازی + مقاله بپردازد. بخش های دیگر مانند سمینار، پروپوزال و حتی مقاله، اجباری ‫نیستند و به میل کاربر انجام می شود.

‫ ‫ هدفمان ارتقای سطح کیفی پژوهش ها است.

‫بخشی به نام حوزه کاربردی از این پس مشخص می کنیم که اصلی ترین کاربرد موضوع در حوزه های ‫مختلف را نشان می دهد. البته می توان از آن ها در سایر رشته ها نیز بهره برد، اما ما اصلی ترین آن ‫را با صالحدید خود معرفی می کنیم که افراد، انتخاب شایسته تری داشته باشند.

‫جهت اطلاع از هزینه بخش های مختلف اعم از سمینار، ‫پروپزال، شبیه سازی، پایان نامه و مقاله، می توانید از فرم ثبت سفارش و یا شناسه تلگرام ‫‪@admin_yaramoozan ‫همچنین ‫و ‫ایمیل yaramoozan.ir@gmail.com در تماس باشید.

 

موضوعات پیشنهادی در حوزه مهندسی مخابرات, هوش مصنوعی,الکترونیک , مهندسی پزشکی ,مهندسی کامپیوتر , مهندسی برق را در ادامه مشاهده کنید.

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تخصیص طیف در آنتن ویوالدی مبتنی بر مدوالسیون های هوشمند

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص و حاالت چهره از دوربین حرارتی مبتنی بر فیلتر گابور بهینه
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق بهبود کنترلر ‪ PIDمبتنی بر الگوریتم کوانتوم ژنتیک آشوب ناک
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ‫یافتن تمامی مقاالت علمی یک نویسنده در پایگاه های علمی مطرح ‫مبتنی بر فیلتر کالمن ‪UKF

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق زمان بندی وظایف با هدف بهبود توازن بار در رایانش ابری مبتنی بر
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق الگوریتم زنبور عسل مصنوعی بهینه شده با نگاشت آشوب
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص چهره در تصاویر برپایه شبکه عصبی دوسویه و فرکتال
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق شبیه سازی کنترل کننده پاندول معکوس مبتنی بر الگوریتم عنکبوت
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص اصل یا جعلی بودن ساعت های مچی برپایه فیلتر گابور و ‫شبکه عصبی فضایی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق پیش بینی حرکات بدن از سیگنال ‪ EMGبرپایه الگوریتم ژنتیک فازی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق کنترل بازوی ربات 6 درجه آزادی مبتنی بر شبکه عصبی موجک دار
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص ناحیه و تخمین اندازه تومور مغزی از تصاویر ‪ MRIمبتنی بر ‫هوش مصنوعی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق سیگنال ‪ EGGدریافتی (ترکیبی از پردازش تصویر و پردازش سیگنال)
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق حذف نویز اکو آکوستیک در شبکه های حسگر بیسیم زیر آب برپایه
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ارائه سیستم پیشنهاد دهنده گوشی های همراه توسط افراد مبتنی بر شبکه عصبی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق رتبه بندی خدمات همراه بانک جهت افزایش سهم بازار با درخت تصمیم
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق بهبود تصاویر ابرطیفی در مقابل نویز و چرخش دوربین مبتنی بر درون
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق برش ویدئو به صورت خودکار مبتنی بر یادگیری عمیق
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص صدای سازهای مختلف مبتنی بر یادگیری تقویتی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ‫پیش بینی حرکات بعدی بوکسرها بر اساس سیگنال ‪ EMGمبتنی بر ‫هوش مصنوعی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق شبکه عصبی پرسپترون چندالیه
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق شبیه سازی حالت مختلف بیماری قلبی و عروقی برپایه مدل سازی مونت کارلوی ژنتیکی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق چشم پزشکی آنلاین مبتنی بر اینترنت اشیا
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص آلزایمر از تصاویر ‪ MRIمبتنی بر نگاشت آشوب و ردیابی نقاط

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص برق مصرفی از تصویر کنتور برق مبتنی بر ریخت شناسانه و ‫قطعه بندی با الگوریتم ژنتیک
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص چهره افراد در زمان قبل و بعد از جراحی پالستیک مبتنی بر  ‫ویژگی های آماری تصویر
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص لکه در کارگاه تولید ظروف یک بار مصرف مبتنی بر فرکتال
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق اعتبارسنجی داده های بانکی جهت پیش بینی بازاریابی بانکی در یک بازه مشخص مبتنی بر شبکه عصبی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق اعتبارسنجی داده های بانکی جهت تخمین و پیش بینی مبتنی بر نظریه آشوب و شبکه عصبی نگاشت خودسازمانده
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص نام موسیقی و خواننده آن با الگوریتم ‪ MFCCبهینه شده با هوش مصنوعی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ‫تشخیص نفوذ در اینترنت اشیا مبتنی بر شناسایی پروتکل با -‪MIMO ‫هوش مصنوعی

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص خطای کنترلی در رایانش ابری مبتنی بر دستکاری های ‫احتمالی با شبکه عصبی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق مسیریابی آگاه از مصرف انرژی در شبکه های حسگر بیسیم مبتنی بر درخت تصمیم فرکتال با الگوریتم نامیرا
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ساخت سیستم عامل مبتنی بر لینوکس با الگوریتم های هوش ازدحامی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق حذف نویز تصویر مبتنی بر معادالت سینت ونانت مبتنی بر موجک ها
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تخصیص منابع در فرستنده و گیرنده دیجیتال مبتنی بر ‪ OFDMAدر محیط اینترنت اشیا IOT
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق کشف حمالت حفره سیاه در شبکه های موردی سیار مبتنی بر الگوریتم
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق لبه یابی تصویر مبتنی بر نظریه تراوش
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق حذف نویز تطبیقی اکو مبتنی بر شبکه عصبی بالک شده
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق حذف نویز سیگنال رادار مبتنی بر معادالت دافینگ و نظریه آشوب

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تخمین کانال در اینترنت اشیا مبتنی بر ‪ OFDMبا شبکه عصبی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق مدل سازی با هدف تحلیل پایداری در مسیرهای متابولیک مبتنی بر شبکه عصبی

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ‫تشخیص و طبقه بندی بیماری گیاهان مبتنی بر شبکه عصبی دوسویه
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق حذف نویز سیگنال ‪ ECGبا تبدیل موجک دابچیف

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق خوشه بندی تصاویر ‪ MRIجهت تشخیص انواع بیماری ها مبتنی بر سری زمانی مکی گلس
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق طبقه بندی اعضای بدن از تصاویر ‪ MRIمبتنی بر ماشین بردار پشتیبان SVM
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص رتینوپاتی مبتنی بر لبه یابی شبکه عصبی اسپایکینگ برپایه نظریه تراوش
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص و طبقه بندی نوع هواپیما از تصاویر برپایه شبکه عصبی موجک دار و تبدیل موجک
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق شناسایی کاربران لغو عضویت از کانال های تلگرام مبتنی بر نظریه آشوب
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق طراحی بهینه خانه هوشمند برای افراد سال خورده یا معلول با رویکرد شبکه حسگر بیسیم
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق بهینه سازی مخزن سد آب با استفاده از الگوریتم بهینه سازی کلونی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تشخیص احساس نویسنده متن برپایه شبکه عصبی-فازی  
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق بازیابی تصاویر رنگی مبتنی بر تبدیل فوریه گسسته و شبکه عصبی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق  ‫حذف انواع نویز تصاویر رادار ‪ SARبرپایه فرکتال و الگوریتم
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق حذف نویز تصاویر مبتنی بر فیلتر پادهارمونیک و الگوریتم بهینه سازی
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تخمین اندازه تومور مغزی از تصاویر ‪ MRIبرپایه تحلیل گر آماری  
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق پیش بینی زمان رتینوپاتی در افراد دیابتی از تصاویر شبکیه چشم
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ‫تخمین عمر اشیای باستانی برپایه ریخت شناسی و الگوریتم ‪MARS

 

مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق یافتن افکشن یک ناحیه دایروی در تصاویر ‪ CT Scanمبتنی بر تبدیل رادون بهبود یافته با الگوریتم ژنتیک
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق جایگذاری رنگ های از دست رفته تصویر برپایه تبدیل موجک گسسته
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق فشرده سازی انواع فرمت های تصویری با یک الگوریتم بهینه مبتنی بر هافمن و کوانتوم کرم شب تاب
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق لب خوانی از ویدئو مبتی بر شبکه عصبی نگاشت خودسازمانده و ریخت شناسی برپایه شبکه عمیق
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق شناسایی و تشخیص علایم راهنمایی و رانندگی برپایه الگوریتم ویوال
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق تفکیک نوشته های فارسی و عربی مبتنی بر یادگیری تقویتی و برچسب
مخابرات, هوش مصنوعی,  الکترونیک, مهندسی پزشکی ,  مهندسی کامپیوتر, مهندسی برق ارائه سیستم تشخیص نفوذ جهت شناسایی حمله سیاه چاله  

برای ثبت سفارش و تماس با ما از فرم زیر استفاده کنید.

فرم ثبت سفارش

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *