نمونه پایان نامه های مشاوره شده در رشته مهندسی اکتشاف نفت

خدمات پایان نامه گروه پژوهشی یار آموزان

گروه پژوهشی یارآموزان اماده ارائه خدمات:

1-مشاوره در انتخاب موضوع پایان نامه به رایگان مهندسی نفت
2-راهنمایی و مشاوره و انجام پرو پوزال مهندسی صنایع نفت
3-راهنمایی و مشاوره و انجام پایان نامه مهندسی صنایع نفت

نمونه پایان نامه های انجام شده در رشته مهندسی نفت

 شناسایی و جداسازی انواع تخلخل¬ها در مخازن کربناته به کمک روش¬های باز شناخت الگو
 سیستم هوشمند شناسایی انواع تخلخل از روی تصاویر دیجیتال مقاطع نازک میکروسکوپی
 شناسایی نوع سیالات مخازن هیدروکربنی به کمک روش¬های باز شناخت الگو
 شناسایی مرز (سطوح) تماس سیالات مخازن هیدروکربنی از روی چاه¬نمودارهای پتروفیزیکی به کمک روش¬های باز شناخت الگو
 مدل¬سازی فیزیک سنگ بخش¬های تولیدی مخازن کربناته و ماسه سنگی
 تخمین هوشمند درجه اشباع نفت از روی از روی چاه-نمودارهای پتروفیزیکی
 تخمین تخلخل و تراوایی مخازن هیدروکربنی به کمک الگوریتم نرو - فازی
 طبقه¬بندی واحدهای ژئومکانیکی مخازن هیدروکربنی به کمک روش¬های بازشناخت الگو
 ساخت مدل یک و دو بعدی ژئومکانیکی مخازن هیدروکربنی با استفاده از داده¬های لرزه¬ای
 وارون¬سازی داده¬های لرزه¬ای پیش و پس از برانبارش