کیفیت در آموزش شبیه سازی های مختلف تخصص ماست

کیفیت در آموزش شبیه سازی های مختلف تخصص ماست

 

 

یارآموزان ارایه خدمات مشاوره ای از قبیل آموزش شبیه سازی نرم افزاری مهندسی کامپیوتر ، آموزش های شبیه سازی و آموزش در شبیه سازی نرم افزاری مهندسی کامپیوتر این گروه فقط در حوزه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات فعالیت می کند.
تمامی درخواست ها به صورت آنلاین بررسی می شود.
تمامی درخواست ها به صورت آنلاین بررسی می شود.
تلگرام:
@yaramoozan_admin
@yaramoozan_helper

تلفن:
09351807472
09226057280

لینک گروه :
گروه تلگرام مهندسی کامپیوتر

کیفیت در شبیه سازی با متلب تخصص ماست

 

icon

ثبت سفارش شبیه سازی

http://yaramoozan.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

center

icon-login

left

4

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/java.jpg

https://yaramoozan.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/

آموزش انجام شبیه سازی با جاوا – JAVA

آموزش انجام شبیه سازی با جاوا – JAVA

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/cc.jpg

https://yaramoozan.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7-c/

آموزش شبیه سازی انجام پروژه با C++

آموزش شبیه سازی انجام پروژه با C++

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/ns2.jpg

http://yaramoozan.ir/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-ns2/

آموزش شبیه سازی NS2 – آموزش انجام پروژه های شبیه ساز ی و پیاده سازی با شبیه سازNs2

آموزش شبیه سازی NS2 – آموزش انجام پروژه های شبیه ساز ی و پیاده سازی با شبیه سازNs2

fadeInLeft

slider6

2

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/omnett.jpg

#

آموزش انجام شبیه سازی با امنت

آموزش انجام شبیه سازی با امنت

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/cload-copy.jpg

http://yaramoozan.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%85-cloudsim/

مشاوره و آموزش پیاده سازی شبیه سازی پروژه در شبیه ساز cloudsim (حوزه IT –رایانش ابری)

مشاوره و آموزش پیاده سازی شبیه سازی پروژه در شبیه ساز cloudsim (حوزه IT –رایانش ابری)

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/matlab.jpg

https://yaramoozan.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7-matlab/

آموزش انجام شبیه سازی و آموزش انجام پروژه با matlab

آموزش انجام شبیه سازی و آموزش انجام پروژه با matlab

fadeInLeft

ثبت سفارش شبیه سازی و ارتباط با یارآموزان

http://yaramoozan.ir/%D9%81%D8%B1%D9%85-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C/

center

icon-mail

left

4

پیاده سازی و شبیه سازی – MATLAB – NS2 – JAVA – C

icon-search-line

ارتباط با ما :

تلفن:
09351807472 – 09226057280
و
ایمیل :

yaramoozan.ir@gmail.com

لینک گروه :
گروه تلگرام مهندسی کامپیوتر
href=”https://t.me/joinchat/A4T6YEIOsh2A5T-Bhabe1A

 

icon

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/01/Untitled.jpg

center

انجام شبیه سازی

انجام شبیه سازی (پیاده سازی و شبیه سازی – MATLAB – NS2 – JAVA – C)

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/Untitled-1-copy.jpg

center

انجام شبیه سازی

انجام شبیه سازی (پیاده سازی و شبیه سازی – MATLAB – NS2 – JAVA – C)

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/matlab.jpg

center

https://yaramoozan.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7-matlab/

انجام شبیه سازی

آموزش انجام شبیه سازی و آموزش انجام پروژه با matlab

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/cc.jpg

center

https://yaramoozan.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87-%D8%A8%D8%A7-c/

انجام شبیه سازی

آموزش شبیه سازی انجام پروژه با C++

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/java.jpg

center

https://yaramoozan.ir/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%A7%D9%88%D8%A7/

انجام شبیه سازی

آموزش انجام شبیه سازی با جاوا – JAVA

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/ns2.jpg

center

http://yaramoozan.ir/%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-ns2/

انجام شبیه سازی

آموزش شبیه سازی NS2 – آموزش انجام پروژه های شبیه ساز ی و پیاده سازی با شبیه سازNs2

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/omnett.jpg

center

https://yaramoozan.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-omnet-%D8%B4%D8%A8%DA%A9%D9%87%D9%8E/

انجام شبیه سازی

آموزش شبیه ساز omnet – شبیه سازی شبکه – امنت – کار با شبیه ساز omnet شبکه

fadeInLeft

http://yaramoozan.ir/wp-content/uploads/2018/02/cload-copy.jpg

center

http://yaramoozan.ir/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%88-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%A9%D9%84%D9%88%D8%AF%D8%B3%DB%8C%D9%85-cloudsim/

انجام شبیه سازی

مشاوره و آموزش پیاده سازی شبیه سازی پروژه در شبیه ساز cloudsim (حوزه IT –رایانش ابری)

fadeInLeft

درخواست شبیه سازی

ایمیل :yaramoozan.ir@gmail.com

center

no-repeat;center top;;

20px

تمامی درخواست ها به صورت آنلاین بررسی می شود.
تلگرام:
@yaramoozan_admin
@yaramoozan_helper
تلفن:
09351807472
09226057280
ایمیل :yaramoozan.ir@gmail.com

icon-podcast

top

https://t.me/joinchat/A4T6YEIOsh2A5T-Bhabe1A

fadeInUp

ترجمه حرفه‌ای تضمین شده در کمترین زمان

حرفه‌ای ترین ترجمه فارسی به انگلیسی (بالعکس) را از ما بخواهید.

icon-qq

top

http://yaramoozan.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87/

fadeInLeft

مشاوره رایگان شبیه سازی

 

icon-login

top

http://yaramoozan.ir/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87/

fadeInDown

سایت و کارهای ما را دنبال کنید

icon-stackoverflow

شبیه سازی نرم افزاری مهندسی کامپیوتر

لینک گروه :
گروه تلگرام مهندسی کامپیوتر

icon

fadeInDownLarge

icon-lamp

567

شبیه سازی کامپیوتری matlab و Ns2

vertical

icon-lamp

345

شبیه سازی های لینوکسی Vanet و جاوا

vertical

icon-lamp

876

شبیه سازی VHDL

vertical

icon-lamp

451

شبیه سازی با C++

vertical

کار گروه تلگرام – مهندسی کامپیوتر

? ارتباط با مدیر (تلگرام)
@yaramoozan_admin
@yaramoozan_helper

? ? ? حوزه های کار گروه ” سوال و پاسخ ” ? ? ?
گروه تلگرام آموزش شبیه سازی نرم افزاری مهندسی کامپیوتر

گروه تلگرام مهندسی کامپیوتر

?اینترنت اشیا IOT و SDN
?شبکه های بین خودرویی VANET
?کاهش انرژی در WSN
?شبکه سلامت WBAN
?وب کاوی و متن کاوی
?پردازش تصویر
?مسیریابی و پروتکل MAC در شبکه های حسگر بیسیم
?تشخیص چهره
?شبکه ابری cloud
?داده کاوی
?امنیت شبکه

NS3?NS2?VANET mobisim?JAVA?Matlab?C++?SDN

لینک گروه :
گروه تلگرام آموزش شبیه سازی نرم افزاری مهندسی کامپیوتر

no-repeat;center top;;

جدیدترین اخبار ، مطالب ، شبیه سازی ، پروژه

icon-note-line

icon

no-repeat;center top;;

12

grid

4