خدمات پایان نامه گروه پژوهشی یار آموزان

گروه پژوهشی یارآموزان اماده ارائه خدمات:


1-مشاوره در انتخاب موضوع پایان نامه به رایگان مدیریت
2-راهنمایی و مشاوره و انجام پرو پوزال مدیریت
3-راهنمایی و مشاوره و انجام پایان نامه مدیریت

نمونه پایان نامه های انجام شده در رشته مدیریت

 بررسی نقش هوش سازمانی بر عملکرد سازمانی کارکنان
 تبیین و بررسی نقش مدیریت دانش بر تولید ناب
 تبیین ارتباط بین اجرای پروژه مهندسی مجدد
 نقش مدیریت دانش در برنامه ریزی منابع سازمان
فرآیندها و موفقیت در نیل به اهداف برنامه¬ریزی شده منابع یک سازمان