کاربرد تکنيکهاي شبيه سازي برتصميم گيريهاي هوشمند مديريتي

داده کاوی یا data mining  ،دانش استخراج طلاعات از داده های بسیار زیاد می باشد. دیتا ماینینگ ،اطلاعات و داده ها را استخراج و مورد تجزیه تحلیل قرار می دهد. DATAMINING،در مفهوم کلی استخراج داده های نهان از میان بانک های اطلاعاتی می باشد.
Administrator
Site Admin
پست: 293
تاریخ عضویت: چهار شنبه ژولای 17, 2019 10:01 am

کاربرد تکنيکهاي شبيه سازي برتصميم گيريهاي هوشمند مديريتي

پست توسط Administrator » یک شنبه ژولای 21, 2019 11:15 am

کاربرد تکنيکهاي شبيه سازي برتصميم گيريهاي هوشمند مديريتي

وجود آگاهي در تصميم براي مديران مسئلهاي چالش برانگيز ميباشد به نحوي که مديران مؤثر هميشه در صدد يافتن فرصتهايي
هستند که فناوريهاي جديد در جهت نيل به چشمانداز سازمان و افزايش مزاياي رقابتي در اختيار ايشان قرار دهند. اين مديران با
روي آوردن به IT و سيستمهاي اطالعاتي هوشمند درصدد ايجاد سيستمهايي هستند که آگاهي آنان را باال برده و بتوانند با ايجاد
سيستمهاي تصميميار گامي بلند رو به آينده بردارند. در اين مقاله سعي شده که تکنيکها و نرمافزارهاي شبيهسازي رايانهاي و
کاربرد آنها در فرآيند تجزيه تحليل و بررسيهاي الزم جهت تصميمگيري بهتر نشان داده شود.
کلمات کليدي: تصميم يار، مديريت، شبيهسازي، DSS
1 -مقدمه
تکنيک شبيهسازي فرآيندي است که به سازمانها کمک ميکند ت انتايج عملکرد و فرآيند تصميمگيري خود را پيشبيني، مقايسه و
بهينه سازي کنند، بدون اينکه هزينه و ريسک تغيير فرآيندهاي جاري و اجراي جديد را متحمل شوند. در فرآيند تصميمگيري تجربيات
شخصي مدير کافي به نظر نميرسد. از اين رو مديران از روشهاي گوناگون مدلسازي و شبيهسازي بهره ميگيرند تا اطمينان حاصل
کنندکه به استانداردهاي موجود در کار خود دست يافتهاند. بدون استفاده از سيستمهاي اطالعاتي نوين و تکنولوژي نميتوان مدير
موفقي بود. از جمله سيستم هاي اطلاعانی ميتوان از سيستم DSS نام برد که ميتوان دادهها، مدلها، و ابزار تجزيه و تحليل داده را جهت
کمک به تصميمگيري در شرايط غيرمعمول در سازمان ارايه دهد.
مقاله کامل را در ادامه دانلود کنید:
https://gofile.io/?c=ab8Seh

بازگشت به “آموزش داده کاوی یا data mining”