modir

می 29, 2017

انجام پایان نامه روش های جبری برای ردیابی اشیاء بر اساس کرنل

انجام پایان نامه روش های جبری برای ردیابی اشیاء بر اساس کرنل ردیابی اشیاء متحرک از موضوعات مهم در زمینه بینایی ماشین است که بهه عنهوا […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ردیابی اهداف متحرک زمینی در تصاویر ویدئویی با استفاده از اطلاعات رنگ

انجام پایان نامه ردیابی اهداف متحرک زمینی در تصاویر ویدئویی با استفاده از اطلاعات رنگ ردیابی حرکت در بینایی رایانه یکی از مباحث بسیار مهم است […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ردیابی انسان با وجود انسداد با دید چنددوربینی

انجام پایان نامه ردیابی انسان با وجود انسداد با دید چنددوربینی یکی از مسائل مهم در سیستم های نظارتی مکان‌هایی مانند بیمارستان ها و فرودگاه ها، […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ردیابی اهداف متحرک در تصاویر‌ ویدئویی با فیلتر کالمن

انجام پایان نامه ردیابی اهداف متحرک در تصاویر‌ ویدئویی با فیلتر کالمن تعقیب اهداف متحرک به وسیله چشم از جمله قابلیت‌های سیستم بینایی در انسان و […]
می 29, 2017

انجام پایان نامه ارائه یک الگوریتم نیمه متمرکز انتخاب سرخوشه به منظور رهگیری هدف در شبکه گرید حسگر بی‌سیم

انجام پایان نامه ارائه یک الگوریتم نیمه متمرکز انتخاب سرخوشه به منظور رهگیری هدف در شبکه گرید حسگر بی‌سیم شبکه‌های حسگر بی‌سیم زمینه‌ای تحقیقاتی با رشد […]