(مورد مطالعه: شعب بانک ملی شمال شهر تهران

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat