• ارائه مدلی جهت سنجش و کمی سازی ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری