• ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتبط آن با عملکرد بانکها