• ارزیابی سرمایه فکری در صنعت بانکداری و ارتباط آن با عملکرد بانکها