• ارزیابی عملکرد بانکها از بعد ریسک اعتباری با مدل DEA

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat