• انجام پایان نامه آنالیز انرژی و اگزرژی سیستم های تولید همزمان قدرت و حرارت CHP و CCHP