… • انجام پایان نامه آنالیز انرژی و اگزرژی پمپ حرارتی