• انجام پایان نامه انرژی های نو و تجدید پذیر ، بیومای BIO MASS ، انرژی باد ، انرژی جزر و مد ، انرژی زمین گرمایی ، انرژی خورشیدی فتوولتائیک و حرارتی ، انرژی های ساحلی و فرا ساحلی ، انرژی دریایی