• انجام پایان نامه بررسی تاثیر استفاده از توربولاتور در داخل لوله