• انجام پایان نامه بهینه سازی اگزرژی اقتصادی زیست محیطی واحد تولید همزمان