• انجام پایان نامه بهینه سازی اگزرژی واحد تولید سه گانه ی قدرت حرارت برودت