• انجام پایان نامه بهینه سازی شرایط کاری توربین گاز به منظور دستیابی به بهترین عملکرد ممکن