• انجام پایان نامه تحلیل ترمواکونومیک بویلرهای چگالشی