• انجام پایان نامه حل عددی معادلات حاکم بر جریان سیال لزج و غیر لزج درحالت مافوق صوت