• انجام پایان نامه شبیه سازی عددی جریان هوا ( CFD )در توربین های بادی