• انجام پایان نامه شبیه سازی و مدلسازی جریان سیال در میکرو کانال ها