• انجام پایان نامه مدلسازی جریان های آشفته ( LES (LARGE EDDY SIMULATION)