• اندازه گیری شباهت فیزیکی برای پیش بینی مسیر زندگی ورزشکاران حرفه ای