• بازسازی قسمت های آسیب دیده توسط نویز در تصویر، متن، صدا و غیره