• بررسی ارتباط کیفیت گزارشگری مالی و تصمیم گیری مدیران