• بررسی تاثیر خصوصی سازی بر مدیریت سود بانکها (مطالعه موردی بانک)