• بررسی رابطه استراتژی های مدیریت دانش و عملکرد (موردی بانک)