• بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و تعهد سازمان (موردی بانک) • بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و فرهنگ سازمان (موردی بانک )