• بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک)