• بررسی رابطه بین توانمندسازی منابع انسانی و اثربخشی سازمان (موردی بانک)

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat