• بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک )