• بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و کارایی و اثربخشی سازمان (موردی بانک )

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat