• بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک ) • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک(