• بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و تعهد سازمان (موردی بانک ) • بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و فرهنگ سازمان (موردی بانک(

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat