• بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با کارایی در سیستم بانکی