• بررسی رابطه تنوع پرتفوی وام های اعطایی با ریسک در سیستم بانکی