• بررسی رابطه سرمایه در گردش و بازده سهام بانکهای بورسی