• بررسی رابطه شهرت بانکها و نیات رفتاری مشتریان (نقش شناخت، اعتماد و تعهد)