• بررسی رابطه مدیریت دانش و متغیرهای محیطی سازمان با ساختار سازمانی(موردی بانک )

string(5) "salam" bool(false)
WhatsApp chat