• بهینه سازی مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) با استفاده ار تکنیک داده کاوی