• تبیین رابطه کارایی و عملکرد (بازده) سهام بانکهای خصوصی