• تحلیل و شبیه سازی، طراحی، ساخت و کنترل مبدل های الکترونیک قدرت