• تحلیل و شبیه سازی رفتار مبدل های الکترونیک قدرت با در نظر گرفتن المان های پارازیت