• تشخیص بیماری هایی مانند پارکینسون از روی تحلیل حرکات بدن